On Dumagat Day 2019: Defeat the adversary, inspire courage and unity!

img

© Ipe Soco

With highest salute and solidarity, the International Indigenous Peoples Movement for Self-determination and Liberation (IPMSDL) extends its greetings to the indigenous Dumagat and Remontado, and all who attended the Dumagat Day 2019 with the theme “Advance the unity in the defense of the environment and strengthen the movement that promotes the right to ancestral lands and self-determination of Indigenous Dumagat and Remontado!”

The Indigenous Peoples (IP) of the Dumagat and Remontado are facing an enormous monster, and it is just and right that people come together to show their readiness to stop and defeat those who trample indigenous rights: be it destructive mega-dams, a murderous government and military, or even foreign invaders who rob our lands.

Throughout the world, various States, in connivance with big foreign companies, international financial institutions dominated by imperialist countries, have been relentless in allowing large energy projects such as dams, extractives, large plantations, and logging companies. In Brazil, President Jair Bolsonaro has given the go signal to mining and corporate ranchers to capture previously protected ancestral territories. Along the Mekong River, which passes through Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, and Vietnam, large dams funded by China, aiming to make the region the “battery of Asia,” will affect the way of life and livelihood of indigenous communities. In West Papua, where the US-company Freeport-McMoran operates the biggest gold mine in the world, the IP are being murdered and threatened by the Indonesian government by refusing to recognize their right to self-determination.

Like President Duterte and the Chinese government, railroading the Kaliwa, Kanan and Laiban dams, imperialist nations and foreign corporations do not hesitate to profit from the world’s natural resources. All these at the expense of blatantly disregarding the rights, culture and tradition of 20,000 Dumagat and Remontado, despite communities that will be uprooted from their sacred sites and home of their ancestors, despite the irreversible environmental destruction of Sierra Madre mountain ranges, despite the onus that will be carried by the people in paying privatized social service, and despite using the people’s taxes to pay for the 12.2 billion-peso foreign debt. And it is alarming how ongoing military aggression, violence and attacks in various forms used to push for the signed projects.

But Dumagat, Remontado and people’s resistance will not be daunted by the manipulation of Free, Prior and Informed Consent of the National Commission on Indigenous Peoples, with a history of dubious and non-inclusive consultation with IP, or by the disregard of the Environmental Management Bureau and the Metropolitan Waterworks and Sewerage System in conserving the rivers, forests and wildlife of Sierra Madre. The struggle of Dumagat and Remontado is one with the fight of IP of the world. And their triumph against destructive dams is a step to weaken the common monster that discriminates, kills, and oppresses all IP.

Let’s take inspiration from IP’s victories across the globe, from the ancestors and martyrs who stood in defense of these lands. May Dumagat Day inspire the next generation in courage and unity. The adversaries and monsters may be enormous but our struggle is mightier!

Dumagat and Remontado, stand and unite to fight!

Stop Kaliwa, Kanan and Laiban Dam!

Defend and fight for ancestral lands!

Struggle for self-determination and liberation!

Reference:
Beverly Longid, Global Coordinator
[email protected]


Dumagat Day 2019: Biguin ang kaaway, paigtingin ang tapang ang pagkakaisa!

Pagpupugay at pakikiisa ang pagbati ng International Indigenous Peoples Movement for Self-determination and Liberation (IPMSDL) sa mga katutubong Dumagat at Remontado at lahat ng dumalo kasama sa pagdiriwang ngayong Araw ng mga Dumagat na may temang “Pag-ibayuhin ang pagkakaisa sa pagtatanggol ng kalikasan at pahigpitin ang kilusang nagtataguyod ng karapatan sa lupang ninuno at sariling  pagpapasya ng mga katutubong Dumagat at Remontado!”

Isang malaking halimaw ang kinakaharap ng katutubong Dumagat, at wasto ang pagsasama-sama ngayong Dumagat Day upang ipakita ang kahandaang pigilan at pagtagumpayan itong kumikitil ng katutubong karapatan: mapanirang mega-dam man, mamamatay-taong gobyerno at militar, o dayuhang mangangamkam ng mga lupang ninuno!

Sa buong mundo, walang tigil rin ang iba’t ibang gobyerno, sa pakikipagsabwatan sa malalaking dayuhang kompanya, mga pampinansyang institusyong dinodomina ng imperyalistang bansa, para papasukin ang malalaking energy projects gaya ng dam, mga minahan, malalaking plantasyon, at logging companies. Sa Brazil, binigyang pahintulot na ng pangulo nilang minahin at gawing rancho ang dati’y protektadong lupa ng katutubo. Sa ilog Mekong na dumadaan sa Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, at Vietnam, malalaking dam na pinondohan ng China para pagkunan ng kuryente ang makakaapekto sa pamumuhay at pinagkakakitaan ng mga katutubong umaasa sa ilog. Sa West Papua, kung saan nagrerebolusyon ang katutubong pinapatay at dinadahas ng gobyerno ng Indonesia na ayaw kilalanin ang kanilang karapatang maging malayang bansang may sariling-pagpapasya, ang Aerikanong kompanyang Freeport na siyang pinakamalaking minahan ng ginto sa mundo.

Gaya ni Duterte at ng China, na nagmamadaling itayo na ang dambuhalang Kaliwa, Kanan at Laiban dam, hindi nagdadalawang isip ang mga makapangyarihang bansa at dayuhang korporasyon para pagkakitaan ang mga likas-yaman. Kahit pa tahasang balewalain ang karapatan, kultura at tradisyon ng 20,000 katutubo, kahit palayasin sila sa lupang ninuno, kahit pa masira nito ang bulubunduking Sierra Madre, kahit pa pasanin ng mamamayan ang napakamahal na serbisyo sa tubig na ginagawang negosyo, at bayaran ng buwis ng taumbayan ang P12.2 bilyong utang na gagamitin sa mga proyektong ito. At nakakabahala ang hindi pagdadalawang-isip ng paggamit ng militarisasyon at karahasan para matuloy ang proyektong ito.

Hindi ang panlilinlang ng makadayuhang National Commission on Indigenous Peoples na may kasaysayan ng kawalang pakialam sa tunay at inklusibong konsultasyon, o sa pagbalewala ng Environmental Management Bureau at Metropolitan Waterworks and Sewerage System sa lahat ng hayop, halaman at kagubatang masisira, ang bibigo sa nasimulan nang laban. Ang laban ng mga katutubong Dumagat at Remontado ay kaisa ng laban ng katutubo at mamamayan ng daigdig. At ang pagtatagumpay ng labang ito ay pagpapahina sa iisang halimaw na nagpapahirap, pumapatay, at nangmamaliit sa lahat ng katutubo.

Isang pag-asa ang tagumpay ng mga katutubo sa ibang bansa, ang pagbubuwis ng buhay ng mga ninuno at mga martir na dumepensa sa lupang ninunong tirahan ng kasalukuyang katutubo. Maging inspirasyon nawa sa susunod na henerasyon itong katapangan at pagkakaisa patuloy na pinalalakas. Malaki man ang halimaw ay mas makapangyarihan ang sama-samang palaban!

Katutubong Dumagat at Remontado, tumindig at magkaisa!

Biguin ang Kaliwa, Kanan at Laiban Dam!

Lupang ninuno depensahan, ipaglaban!

Makibaka para sa sariling-pagpapasya at tunay na kalayaan!

Reference:
Beverly Longid, Global Coordinator
[email protected]


En el día de Dumagat 2019: Derrotar al adversario, inspirar valor y unidad!

Con el más alto saludo y solidaridad, el Movimiento Internacional de Pueblos Indígenas por la Autodeterminación y la Liberación (IPMSDL) saluda a los indígenas Dumagat y Remontado, y a todos los que asistieron al Día Dumagat 2019 con el tema “¡Avanzar la unidad en la defensa del medio ambiente y fortalecer el movimiento que promueve el derecho a las tierras ancestrales y la autodeterminación de los indígenas Dumagat y Remontado!

Los Pueblos Indígenas (PI) de los pueblos Dumagat y Remontado se enfrentan a un monstruo enorme, y es justo y correcto que la gente se reúna para mostrar su disposición a detener y derrotar a aquellos que pisotean los derechos indígenas: ya sean mega represas destructivas, un gobierno asesino y militares, o incluso invasores extranjeros que roban nuestras tierras.

En todo el mundo, varios Estados, en connivencia con grandes empresas extranjeras, instituciones financieras internacionales dominadas por países imperialistas, han sido implacables en permitir grandes proyectos energéticos como represas, extracciones, grandes plantaciones y empresas madereras. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha dado la señal de salida a los mineros y ganaderos corporativos para capturar territorios ancestrales previamente protegidos. A lo largo del río Mekong, que pasa por Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam, las grandes presas financiadas por China, con el objetivo de convertir a la región en la “batería de Asia”, afectarán el modo de vida y los medios de subsistencia de las comunidades indígenas. En Papúa Occidental, donde la empresa estadounidense Freeport-McMoran explota la mayor mina de oro del mundo, los PI están siendo asesinados y amenazados por el gobierno indonesio al negarse a reconocer su derecho a la libre determinación.

Al igual que el presidente Duterte y el gobierno chino, las presas de Kaliwa, Kanan y Laiban, las naciones imperialistas y las corporaciones extranjeras no dudan en beneficiarse de los recursos naturales del mundo. Todo ello a costa de ignorar descaradamente los derechos, la cultura y la tradición de 20.000 Dumagat y Remontado, a pesar de las comunidades que serán desarraigadas de sus lugares sagrados y del hogar de sus antepasados, a pesar de la destrucción ambiental irreversible de las sierras de la Sierra Madre, a pesar de la carga que recaerá sobre la población en el pago del servicio social privatizado, y a pesar de que se utilizarán los impuestos del pueblo para pagar la deuda externa de 12.200 millones de pesos. Y es alarmante cómo la agresión, la violencia y los ataques militares en curso, en sus diversas formas, se han utilizado para impulsar los proyectos firmados.

Pero Dumagat, Remontado y la resistencia de los pueblos no se verán intimidados por la manipulación del Consentimiento Libre, Previo e Informado por parte de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, con un historial de consultas dudosas y no inclusivas con los PI, o por el desconocimiento de la Dirección de Gestión Ambiental y el Sistema Metropolitano de Acueductos y Alcantarillados en la conservación de los ríos, bosques y vida silvestre de la Sierra Madre. La lucha de Dumagat y Remontado es una con la lucha de la PI del mundo. Y su triunfo contra las represas destructivas es un paso para debilitar al monstruo común que discrimina, mata y oprime a todos los PI.

Inspirémonos en las victorias de los PI en todo el mundo, en los antepasados y mártires que defendieron estas tierras. Que el Día de Dumagat inspire a la próxima generación en coraje y unidad. Los adversarios y los monstruos pueden ser enormes, pero nuestra lucha es más poderosa.

¡Dumagat y Remontado, uníos para luchar!

¡Detengan Kaliwa, Kanan y la presa Laiban!

Defiende y lucha por las tierras ancestrales!

Lucha por la autodeterminación y la liberación!


Le jour de Dumagat 2019 : Vaincre l’adversaire, inspirer courage et unité !

Le Mouvement international des peuples autochtones pour l’autodétermination et la libération (IPMSDL) salue avec le plus grand salut et la plus grande solidarité les autochtones Dumagat et Remontado et tous ceux qui ont participé à la Journée Dumagat 2019 sur le thème ” Promouvoir l’unité dans la défense de l’environnement et renforcer le mouvement qui encourage le droit des autochtones Dumagat et Remontado à l’autodétermination et aux terres ancestrales “.

Les peuples autochtones (PI) du Dumagat et du Remontado font face à un énorme monstre, et il est juste et juste que les gens se rassemblent pour montrer qu’ils sont prêts à arrêter et à vaincre ceux qui piétinent les droits autochtones : que ce soit des méga-barrages destructeurs, un gouvernement et des militaires meurtriers, ou même des envahisseurs étrangers qui volent nos terres.

Partout dans le monde, divers États, de connivence avec de grandes entreprises étrangères, institutions financières internationales dominées par les pays impérialistes, n’ont cessé d’autoriser de grands projets énergétiques tels que barrages, industries extractives, grandes plantations et sociétés forestières. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro a donné le signal de départ aux exploitants miniers et aux grands éleveurs pour capturer des territoires ancestraux auparavant protégés. Le long du Mékong, qui traverse le Myanmar, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam, de grands barrages financés par la Chine et visant à faire de la région la ” batterie de l’Asie “, affecteront le mode de vie et les moyens de subsistance des communautés autochtones. En Papouasie occidentale, où la société américaine Freeport-McMoran exploite la plus grande mine d’or du monde, les IP sont assassinées et menacées par le gouvernement indonésien qui refuse de reconnaître leur droit à l’autodétermination.

Comme le président Duterte et le gouvernement chinois, les barrages de Kaliwa, Kanan et Laiban, les nations impérialistes et les sociétés étrangères n’hésitent pas à profiter des ressources naturelles du monde. Tout cela au mépris flagrant des droits, de la culture et de la tradition des 20 000 Dumagat et Remontado, malgré les communautés qui seront déracinées de leurs sites sacrés et de la maison de leurs ancêtres, malgré la destruction environnementale irréversible des chaînes de montagnes de Sierra Madre, malgré le fardeau qui pèsera sur le peuple en payant un service social privatisé et en utilisant ses impôts pour payer la dette extérieure de 12,2 milliards de pesos. Et il est alarmant de voir comment l’agression militaire, la violence et les attaques sous diverses formes ont été utilisées pour faire pression en faveur des projets signés.

Mais Dumagat, Remontado et la résistance populaire ne seront pas découragés par la manipulation du consentement préalable, libre et éclairé de la Commission nationale des peuples autochtones, avec un historique de consultations douteuses et non inclusives avec la PI, ou par le mépris du Bureau de gestion environnementale et du Réseau métropolitain d’aqueduc et d’égouts pour conserver les rivières, forêts et faune de Sierra Madre. La lutte de Dumagat et Remontado ne fait qu’un avec la lutte de la PI du monde. Et leur triomphe contre les barrages destructeurs est une étape pour affaiblir le monstre commun qui discrimine, tue et opprime toute la PI.

Inspirons-nous des victoires de PI à travers le monde, des ancêtres et des martyrs qui se sont battus pour défendre ces terres. Que la Journée Dumagat inspire la prochaine génération de courage et d’unité. Les adversaires et les monstres sont peut-être énormes, mais notre lutte est plus puissante !

Dumagat et Remontado, unissez-vous pour combattre !

Arrêtez Kaliwa, Kanan et le barrage de Laiban !

Défendez et combattez pour les terres ancestrales !

Luttez pour l’autodétermination et la libération !

(Spanish and French translations by DeepL.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *